The morning scene of Chongqin city from Jinyun moutain,China