This photo was taken on top of the bridge, on 21 Nov. 2012.