One backyard garden photo, taken on 24 Aug. 2012, in NW Florida-USA.