The Christmas Crib 2011
Author: Edmund Zielinski
Gdansk-Zaspa, Poland