This image was taken on the Polafax Pier in Pensacola, NW Floirda, USA, on 28 Dec. 2009.